Analiza finansowa

Analiza finansowa to jeden z elementów analizy ekonomicznej, która jest podstawą analizy działalności przedsiębiorstwa.

Analiza finansowa ma za zadanie dostarczać informacje o wynikach, a także sytuacji finansowej przedsiębiorstwa , potrzebnych w procesie zarządzania i wykorzystywanych przez otoczenie firmy to jest: kontrahentów, inwestorów, kredytodawców, audytorów, urzędy statystyczne i tym podobne.

Analiza finansowa składa się z:

  • analizy sprawozdań finansowych,
  • ustalenia oraz oceny przepływów pieniężnych,
  • analizy czynników kształtujących wynik finansowy,
  • ustalenie sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego, w szczególności co do płynności, zadłużenia, aktywności, obrotowości itd.

Analizę finansową możemy podzielić na:
→ analizę wstępną,
→ analizę wskaźnikową,
→ analizę mierników syntetycznych.

Podstawowymi instrumentami analizy finansowej są wskaźniki. Mogą one przyjmować formę:
- bezwzględną - najczęściej wyrażoną w wartościach pieniężnych,
- względną - zwykle opartą na ilorazie wskaźników bezwzględnych, ich sum oraz różnic.

Wskaźniki można również podzielić na:
- statyczne - charakteryzujące stan ekonomiczny jednostki na dany moment,
- dynamiczne - opisujące wyniki przedsiębiorstwa w pewnym okresie.

Zobacz również: Dokumenty w firmie – sprawozdanie finansowe