Czy kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe?

Czy powierzając księgowość spółki z o.o. w ręce zewnętrznego podmiotu kierownik jednostki zostaje zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne błędy? Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia oraz złożenia sprawozdania finansowego spoczywa na kierowniku jednostki i to on ponosi pełną odpowiedzialność za jego rzetelne i zgodne ze stanem rzeczywistym sporządzenie.

Kary mogą zostać nałożone w przypadku:
- nieprowadzenia ksiąg rachunkowych;
- prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
- niesporządzenia oraz niezłożenia sprawozdania finansowego we właściwym terminie;
- przedstawienia nieprawdziwych informacji w sprawozdaniu finansowym;
- celowego utajenia informacji finansowych jednostki;

Co w przypadku organu wieloosobowego? Wszyscy członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za przedstawione informacje w złożonym sprawozdaniu finansowym.

Z racji tego, że obecnie sprawozdanie finansowe składane jest w sposób elektroniczny należy podpisać go za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.