Faktura wystawiona przez nie VATowca

Zgodnie z przepisami możliwość uzyskania zwolnienia przysługuje tym podmiotom, które przekroczyły limit 200 000 zł ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym. Przedsiębiorcy, nawet Ci którzy są zwolnieni z VAT, mają obowiązek wystawienia faktury, jeśli dokonają sprzedaży na rzecz firmy.
Muszą oni jednak pamiętać o tym aby zamieścić na fakturze takie informacje jak:
- przepis na podstawie mogli ubiegać się o zwolnienie z podatku,
- przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku daną dostawę towarów,
lub
- inną podstawę prawną uzasadniającą korzystanie ze zwolnienia.

Obowiązek zawarcia podstawy prawnej, z której wynika zwolnienie z VAT nie ciąży na podatnikach, którzy są z niego zwolnieni podmiotowo.

Warto wiedzieć także o tym, że faktura wystawiona przez nie VATowca nie będzie zawierać:
- stawki podatku,
- sumy wartości sprzedaży netto, z uwzględnieniem podziału na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami,
- kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek.