Badanie sprawozdania finansowego spółki z o.o.

Zasady dotyczące obowiązku poddawania sporządzonego sprawozdania finansowego badaniu, zawarte zostały w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W dokumencie tym wymienione zostały podmioty, których roczne sprawozdanie musi zostać zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Należą do nich między innymi banki krajowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowych czy podmioty działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi.

A czy spółki z o.o. mają obowiązek badania sprawozdania finansowego? Tak, ale nie wszystkie.

Konieczność przebadania rocznego sprawozdania ciąży na wspólnikach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeśli ta spełni w poprzednim roku obrotowym, co najmniej dwa z poniższych warunków:

- średnioroczne zatrudnienie wynosi 50 osób na pełny etat,
- suma aktywów bilansu na koniec roku wynosi minimum 2 500 00 euro w przeliczeniu na złotówki,
- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych stanowi minimum 5 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki.

Sprawozdanie finansowe od 2018 roku obowiązkowe musi być złożone i podpisane elektronicznie. Dotyczy to również sprawozdania z badania biegłego rewidenta, który musi opatrzony być kwalifikowanym podpisem elektronicznym.