Biała lista podatników

Biała lista podatników to elektroniczny wykaz przedsiębiorców, który ma obowiązek prowadzić szef KAS. Obejmuje ona podmioty, które:
- nie zostały zarejestrowane przez naczelnika urzędu skarbowego lub zostały wykreślone z rejestru jako podatnicy VAT,
- są zarejestrowane jako podatnicy VAT lub przywrócono ich rejestrację jako podatników VAT.
Lista ta ma przede wszystkim zawierać numery rachunków bankowych wszystkich podmiotów gospodarczych, na które to kontrahenci mają dokonywać przelewów pieniężnych. Oprócz tych danych mają się tam znaleźć takie dane jak:
- nazwa firmy lub imię i nazwisko,
- numer identyfikacyjny podmiotu na potrzeby podatku, jeśli takowy został przyznany,
- numer REGON,
- numer PESEL,
- numer KRS,
- adres siedziby,
- adres stałego miejsca prowadzenia działalności,
- dane osób, które są uprawnione do reprezentowania podmiotu,
- dane prokurentów, wspólników,
- data zarejestrowania, odmowy rejestracji, usunięcia z rejestru czy przywrócenia do rejestru oraz podstawa prawna tych decyzji.