Nowe terminy składania sprawozdań finansowych za 2021 r.

Z powodu licznie napływających postulatów ze strony księgowych oraz przedsiębiorców, Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o wydłużeniu czasu na sporządzenie sprawozdań finansowych. Zmiana ta dotyczy również sprawozdań skonsolidowanych za 2021 rok. Z kolei rozporządzenie mające na celu wydłużenie terminów ewidencyjnych oraz sprawozdawczych zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw i weszło w życie dnia 10 marca 2022 roku.

Wydłużone terminy na sporządzenie, zatwierdzenie oraz przekazanie sprawozdań finansowych przypadające w roku 2022, kształtują się następująco:
- jednostki sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych → przesunięcie o 3 miesiące,
- jednostki sektora finansów publicznych → przesunięcie o 1 miesiąc,
- płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, które prowadzą księgo rachunkowe → przesunięcie o 3 miesiące.

Zgodnie z tym, co zostało zawarte w rozporządzeniu, przedłużone zostały terminy dotyczące głównie:
- inwentaryzacji,
- sporządzenia zestawienia obrotów i sald,
- sporządzenia sprawozdania finansowego,
- przekazania sprawozdania finansowego,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
- sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Po więcej informacji, zapraszamy do kontaktu!