deklaracje ZUS

ZUS IWA

31. stycznia 2018 roku upływa termin składania deklaracji ZUS IWA za rok poprzedni. Dotrzymanie tego obowiązku jest konieczne ponieważ nie wywiązanie się z niego prowadzi do poważnych sankcji prawnych.
ZUS IWA zawiera informacje dotyczące składek na ubezpieczenia wypadkowe. Do jego przekazania zobowiązani są płatnicy, którzy spełniają następujące warunki:
- byli zgłoszeni jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe w sposób nieprzerwany od 1 stycznia do 31 grudnia,
- w roku za który informacja jest zgłaszana, zgłaszali nie mniej niż 10 osób,