Koszty, a wydatki – istotne różnice!

Dowiedz się czym jest NIP, PIT, CIT oraz VAT.
_______________________________________________________________________________

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej istotną rzeczą jest, aby odróżnić koszty od wydatków. Nie każdy wydatek jest kosztem, ale każdy koszt wiąże się z wydatkiem.

Kosztem w normalnym spostrzeżeniu nazywamy zużycie majątku trwałego i obrotowego, usług obcych, nakładów pracy oraz niektórych wydatków, które nie stanowią zużycia. Przykładowo są to np. podatki lub składki ZUS związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Definicja według Ustawy o rachunkowości:
„Rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.”

Wydatki natomiast są to wszystkie wartości jakie wypłynęły z rachunku bankowego firmy bądź kasy. Wydatki mogą przybrać formę gotówkową, jak i również bezgotówkową. Przykładem wydatku bezgotówkowego może być likwidacja zobowiązań finansowych firmy wobec innych podmiotów.