Dokumentacja pracownicza – co trzeba wiedzieć?

W ramach przypomnienia, pragniemy Państwu przybliżyć kwestię dokumentacji pracowniczej, która składa się z trzech części, a mianowicie:
- część A (dokumentacja zgromadzona w związku z ubieganiem się o pracę),
- część B (dokumentacja zgromadzona w związku z zatrudnieniem i trwającym stosunkiem pracy),
- część C (dokumentacja zgromadzona w związku z rozwiązaniem stosunku pracy).

Jak chodzi o to, jakie konkretnie dokumenty powinny znaleźć się w każdej z tych części, zachęcamy do zapoznania się z poniższą treścią. Zatem:
- w części A musi znaleźć się kwestionariusz osobowy, kopie świadectw pracy, orzeczenie lekarskie o możliwości podejmowania pracy, dyplomy oraz świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji oraz zaświadczenie o niekaralności.
- w części B muszą znaleźć się sporządzona i podpisana umowa o pracę z zakresem powierzanych obowiązków, podpisanie regulaminu obowiązującego w zakładzie, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP, dokumenty odnośnie powierzenia pracownikowi mienia, dokumenty potwierdzające podnoszenie przez pracownika kwalifikacji, aktualne badania okresowe.
- w części C z kolei musi znaleźć się wypowiedzenie, bądź informacja o rozwiązaniu umowy, kopia wydanego świadectwa pracy, a także może się tam znaleźć sporządzona i podpisana umowa o zakazie konkurencji.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania odnośnie dokumentacji pracowniczej, zachęcamy do kontaktu z naszym doradcą, który szczegółowo omówi dla Państwa kwestię budzącą wątpliwości.