Fuzja przedsiębiorstw

Pojęciem „fuzji przedsiębiorstw” określa się sytuację, gdy przedsiębiorstwa łączą się zachowując porównywalne prawa. To połączenie majątku dwóch lub kilku przedsiębiorstw w jeden podmiot. Fuzję możemy określić, jako pewnego rodzaju formę współpracy między potencjalnymi konkurentami, dostawcami, producentami czy też klientami. Osoby, które zdecydowały się wspólnie prowadzić przedsięwzięcie łączą swoje zasoby oraz umiejętności w celu rozwoju na danym rynku.

Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje "fuzji przedsiębiorstw".

Pierwsza fuzja przedsiębiorstw określana jest jako "fuzja pozioma". Polega na łączeniu się dwóch przedsiębiorstw z tego samego sektora w celu zwiększenia udziału w rynku. Istnieje możliwość połączenia się również podmiotów z różnych sektorów, aby w efekcie sprostać konkurencji oraz powiększyć działalność.

Kolejny rodzaj fuzji przedsiębiorstw określany jest "fuzją pionową". Jej celem jest połączenie partnerów dwóch firm należących do tej samej gałęzi, reprezentujących różne stadia produkcji. Ten rodzaj fuzji nazywany jest często fuzją wertykalną.

Mówiąc o rodzajach fuzji przedsiębiorstw zdecydowanie należy również wspomnieć o fuzji konglomeratowej, która polega na tym, że działalność produkcyjna łączących się partnerów nie wiąże się ze sobą. To połączenie kapitałowe oraz organizacyjne partnerów strategicznych, działających w odrębnych sektorach i na różnych rynkach. Celem takiego połączenia jest zdobycie nowych kompetencji oraz chęć podejmowania działań w nowych dziedzinach rynku. Osoby decydujące się na ten rodzaj fuzji musza uważać, aby nie zaburzyć sposobu zarządzania funkcjonującej firmy.