Grupa kapitałowa – czym jest i jak działa?

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 44 Ustawy o rachunkowości grupa kapitałowa składa się z jednostki dominującej oraz jednostek zależnych. Tak więc wnioskować można, iż do tego, aby powstała grupa kapitałowa, niezbędne są co najmniej dwa podmioty, pomiędzy którymi występuje związek kapitałowy.

Dodatkowo, aby daną firmę można było nazwać jednostką dominującą, konieczne jest aby sprawowała ona kontrolę nad jednostką zależną, a więc:
- posiadała pośrednio lub bezpośrednio większość w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym dla jednostki zależnej,
- była udziałowcem w jednostce zależnej i była uprawniona do kierowania jej polityką finansową oraz operacyjną w sposób samodzielny, bądź poprzez wyznaczone osoby,
- była udziałowcem w jednostce zależnej i tym samym była uprawniona do powoływania i odwoływania członków organów zarządzających, nadzorujących oraz administrujących w tej jednostce,
- była udziałowcem w jednostce zależnej i tym samym upoważniona do kierowania polityką finansową oraz operacyjną tej jednostki zależnej na podstawie zawartej umowy, bądź sporządzonego statutu tej jednostki zależne.

Z kolei jednostką zależną może być każda spółka handlowa, bądź podmiot utworzony oraz funkcjonujący zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego. Warunkiem jednak jest, aby dana jednostka była kontrolowana przez jednostkę dominującą.

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu!