Rachunkowość - rodzaje

Rachunkowość jest systemem, który umożliwia przedsiębiorcy uzyskać informacje na temat prowadzonej przez siebie działalności. Polega ona również na gromadzeniu i przetwarzaniu danych dotyczących operacji gospodarczych, jakie miały miejsce w jednostce. Narzędziem za pomocą, którego przedstawia się rachunkowość jest bilans składający się z aktywów i pasywów.

W systemie rachunkowości wyodrębnia się: księgowość, rachunek kosztów i sprawozdawczość finansową.

Ze względu na funkcje, rachunkowość można podzielić na:
- rachunkowość zarządczą,
- rachunkowość finansową,
- rachunkowość podatkową.

Rachunkowość zarządcza związana jest z dostarczeniem przedsiębiorcy informacji na temat kosztów. W zakres wchodzi przede wszystkim rachunek kosztów oraz analiza progu rentowności. Odbiorcami rachunkowości zarządczej są wewnętrzni użytkownicy, czyli osoby, które zarządzają kapitałem spółki.

Rachunkowość finansowa zajmuje się ewidencją majątku danego podmiotu gospodarczego za pomocą Księgi Finansowej (bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów finansowych). Do obowiązkowego prowadzenia Ksiąg Finansowych zadeklarowane są spółki handlowe, osobowe, gminy oraz banki. Rachunkowość finansowa dostarcza informacje zewnętrznym osobom, czyli właścicielom kapitału, inwestorom czy kredytodawcom.

Rachunkowość podatkowa regulowana jest przepisami podatkowymi i wiąże się z koniecznością identyfikowania i ewidencjonowania obciążeń podatkowych. Odbiorcą jest Urząd Skarbowy , a podmiotami osoby fizyczne i spółki cywilne, które ze względu na niski rozmiar prowadzonej działalności nie zostały ujęte jako podmioty rachunkowości finansowej.